კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე – 2023

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 2023 წლის 10 ივლისის  #20  დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგად:

  საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიის გადაწყვეტილებით,

 განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არჩეული იქნა

 როინ ყავრელიშვილი- პროფესორის თანამდებობაზე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით, (დარგი/ქვედარგი – მსოფლიო ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)