საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკა

განათლების, ჰუმანიტარულ და  სოციალურ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის

საბაკალავრო   და სამაგისტრო   ნაშრომების  თემატიკა.

                    თემატიკა   დამტკიცებულია   ფაკულტეტის  საბჭოს   მიერ.

  29.11.2022  წელი                            დადგენილება:  N13/02