საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკა

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის   საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების  დამამთავრებელი  კურსის სტუდენტთა  საყურადღებოდ!

 იხილეთ განათლების, ჰუმანიტარულ  და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო  და  სამაგისტრო  ნაშრომების   თემატიკა.

იხილეთ აგრეთვე განცხადების  ნიმუშის  ფორმა ( ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა), რომლსაც შეავსებთ  და  გადასცემთ  კანცელარიას.

კითხვების შემთხვევაში,  დაუკავშირდით  შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელებს.

ქართველური  ენათმეცნიერება: პროფესორი, მერაბ ბერიძე–ტელ: 599 063366

ქართული  ლიტერატურის ისტორია: პროფესორი, ნესატან  სულავა–ტელ: 599 723488

საქართველოს სიტორია:  პროფესორი, ნიკო  ახალკაცი–ტელ: 577 987729

ინგლისური  ენა და  ლიტერატურა:  გულიკო  ჯანოვა–ტელ: 595 939425

განათლების,  ჰუმანიტარულ და  სოციალურ  მეცნიერებათა   ფაკულტეტის

ადმინისტრაცია.