2022-2023

თუ აბარებ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ირჩევ 014-ს!

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ  საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელიც წარმატებით გაივლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებს.

2023-2024 სასწავლო წელს სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდა შემდეგ საგანმანათლებლოპროგრამებზე:

 1. 0140101 ისტორია  (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია:  ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ისტორიაში,  ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია ან ლიტერატურა;
 2. 0140102 ქართული ფილოლოგია (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია ან ლიტერატურა;
 3. 0140103 ქართული ფილოლოგია (ქ. ახალქალაქი) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია ან ლიტერატურა;
 4. 0140104 ინგლისური ფილოლოგია (ქ.ახალციხე) -კვალიფიკაცია:  ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (ინგ.), 3) ან ისტორია ან ლიტერატურა;
 5. 0140105 დაწყებითიგანათლებისმასწავლებლისმომზადებისინტეგრირებულისაბაკალავროსამაგისტროსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 6. 0140106 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 7. 0140107 ეკონომიკა (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი, , ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 8. 0140108 ეკონომიკა (ქ.ახალქალაქი) – კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 9. 0140109 სამართალი (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია, ან მათემატიკა, ან სამოქალაქო განათლება;
 10. 0140110 საჯარო მმართველობა (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია, ან გეოგრაფია, ან მათემატიკა, ან სამოქალაქო განათლება;
 11. 0140111 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან მათემატიკა, ან ფიზიკა;
 12. 0140112 ეკოლოგია (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია, ან მათემატიკა, ან გეოგრაფია, ან ფიზიკა, ან ქიმია, ან ბიოლოგია;
 13. 0140113 აგრონომია (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა, ან ქიმია, ან ბიოლოგია;
 14. 0140114 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტროსაგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ან ისტორია, ან მათემატიკა, ან ქიმია, ან ბიოლოგია;
 15. 0140115 ქართულ ენაში მომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალციხე) სომხურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (სომხ); 
 16. 0140116 ქართულ ენაში მომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალქალაქი) სომხურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (სომხ);
 17. 0140117ქართულ ენაში მომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალციხე) აფხაზურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – აფხაზური ენა;
 18. 0140118 ქართულ ენაში მომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აფხაზურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – აფხაზური ენა;
 19. 0140119ქართულ ენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალციხე) აზერბაიჯანულენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (აზერ);
 20. 0140120 ქართულ ენაში მომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აზერბაიჯანულენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (აზერ);
 21. 0140121 ქართულ ენაში მომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალციხე) ოსურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ოსური ენა;
 22. 0140122 ქართულ ენაში მომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა (ქ. ახალქალაქი) ოსურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ოსური ენა;